Essay regarding The Importance To Orgetorix Of Achieveing Sovereignity

The value To Orgetorix Of Achieveing Sovereignity

)LRQD

$3/DWLQ

2FWREHU

2UJHWRUL[3DSHU

2UJHWRUL[¶VXOWLPDWHJRDOLVWREHVXSUHPHUXOHU7KHZRUGVRYHUHLJQW\LV UHSHDWHGWKURXJKRXWWKHSDVVDJHLQGLFDWLQJWKHLPSRUWDQFHWR2UJHWRUL[RI DFKLHYLQJVRYHUHLJQW\: LWKKLVXOWLPDWHJRDOLQPLQGKHGHYLVHGDWKUHH\HDU SODQWKDWZRXOGWDNHWZR\HDUVWRSODQDQGE\WKHWKLUG\HDUWKH\ZRXOGEHDEOHWR GHSDUW$GFRQILUPDQW2UJHWRUL[LVVRIRFXVHGRQKLVJRDORIVRYHUHLJQW\ WKDWKHZDVDEOHWRGHYLVHDSODQWKDWZDVH[WHQVLYHDQGWLPHFRQVXPLQJ+H ZDVQRWJRLQJWRWDNHDQ\FKDQFHVRQULVNLQJKLVHQGJRDOEHLQJPHWVRKH FDUHIXOO\SODQQHGRXWWKHDOOLHVKHZDQWHGWRKDYHWKHZD\KHZDQWHGWRWUDYHO HWF2UJHWRUL[NQHZWKDWKHQHHGHGVSHFLILFDOOLHVWREHDEOHWRDFKLHYHKLVJRDO RIVRYHUHLJQW\7KHILUVWDOO\KHFKRVHZDV& DVWLFXVWKHVRQRI& DWDPDQWDOHGHV +HZDVD6HTXDQLZKRVHIDWKHUKDGVRYHUHLJQW\DQGZDVIULHQGVZLWKWKH 5RPDQV& DVWLFRKDEXHUDW+DYLQJ& DVWLFXVDVDQDOO\ZDVLPSRUWDQWIRU

2UJHWRUL[WRKDYHEHFDXVHKHLVDGLUHFWOLQHWRWKH5RPDQVDQGFRXOGSRVVLEO\ EHDPHGLDWRUZLWKWKH5RPDQVLQWKHIXWXUH+HDOVRKDV'XPQRUL[DQ$HGXDQ ZKRVHEURWKHUKDGVRYHUHLJQW\DWWKHWLPHDVDQDOO\'XPQRULJLHUDW 7KHVHWZRDOOLHVDUHLPSRUWDQWWRZDUG2UJHWRUL[FDXVH2UJHWRUL[FRQYLQFHVWKH WZRPHQWRUHJDLQVRYHUHLJQW\LQWKHLUODQGVDQGLQUHWXUQKH¶OOJDLQVRYHUHLJQW\RI KLVRZQODQGZKLFKDFFRUGLQJWRKLPLVWKHVWURQJHVWRIWKHPDOOXWRFFXSDUHW XW«SHUVXDGHWQRQFRQILUPDW, QWKHWLPHVRI& DHVDUSROLWLFDO PDUULDJHVZHUHWKHQRUP, QIDFW& DHVDUKLPVHOIPDUULHGKLVRZQGDXJKWHURIIWR 3RPSHLL7KHIDFWWKDW2UJHWRUL[JDYH'XPQRUL[KLVGDXJKWHULQH[FKDQJHIRUKLV SROLWLFDOOR\DOW\HLTXHGDWLVQRVWUDQJHRFFXUDQFHRIWKHWLPHV7KH SHRSOHRIWKLVWLPHZHUHZLOOLQJWRGRZKDWHYHUWKH\FRXOGWRDVVXUHWKHPVHOYHV SROLWLFDOSRZHUDQGDLGWKHPLQDFKLHYLQJWKHLUJRDOV3HRSOHWRGD\ZRXOGILQGLW...